Obchodné podmienky

1. Všeobecné úvodné ustanovenia obchodných podmienok internetového obchodu www.ajko.sk.

1.1.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Media Comm s.r.o. so sídlom: Dlhá 229/3, 905 01 Senica, Slovensko,    IČO: 46 136 002, zapísaná v OR SR, Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Vložka číslo:  27422/T, IČ DPH: SK2023259799,  (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Media Comm s.r.o.

Dlhá 229/3,

905 01 Senica, Slovenská republika

IČO: 46 136 002

IČ DPH: SK2023259799

e-mail: info@olivers.sk

telefón:  00421 / 910 197 979

Poštová adresa pre Slovenskú republiku:

Media Comm s.r.o.

Dlhá 229/3,

905 01 Senica,

Slovenská republika

Číslo účtov pre bezhotovostné platby:

FIO banka SR: 2100142291 / 8330

IBAN: SK6283300000002100142291

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2

917 01 Trnava 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: +421 033 5512 689, +421 033 5512 690

fax č.: 033/5512 656

e-mail: tt@soi.sk

1.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na svojej internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.3.

Predávajúci potvrdí doručenie objednávky do 24 hodín od prijatia.

1.4.

Internetový obchod www.ajko.sk , predávajúci sa riadi zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. a zákona č. 160/2005 Z.z., ďalej zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Na zmluvy uzatvorené na diaľku na nákup tovaru formou zásielkového predaja sa vzťahuje zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov,  Zbierka zákonov č. 102/2014. 102 ZÁKON z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Dojednanie kúpnej zmluvy

2.1.

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu a potvrdením objednávky. Objednávka je zaslaná kupujúcim e-mailom predávajúcemu po vyplnení príslušného formulára na internetovej stránke predávajúceho, alebo vo forme telefonickej objednávky. Predávajúci zašle potvrdenie , akceptovanie objednávky kupujúcemu e-mailom, alebo potvrdí telefonicky objednávku po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúcim.

2.2.

Hlavné údaje objednávky sú údaje ktoré musia obsahovať presnú špecifikáciu tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, cena za tovar, spôsob doručenia tovaru, miesto doručenia, spôsob doručenia, údaje o kupujúcom.

3. Práva a povinnosti kupujúceho

3.1.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený, alebo objednaný tovar. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4. Dodacie podmienky

4.1.

Dodanie predmetu plnenia kúpnej zmluvy bude realizované podľa dostupnosti produktov v čo najkratšom termíne, však k dodacej dobe sa nezaväzuje, pre závislosť dodávania treťou stranou (zásielkovou službou ). Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

4.2.

Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v zozname produktov a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

4.3.

Predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim. Miesto doručenia je myslené miesto poštovej adresy. Tovar je dopravený na dodaciu adresu pred vchod udanej poštovej adresy. Ďalšie, dodatočné doručenie ( myslené vynesenie po schodoch priamo do priestoru) tovaru na koncové miesto je dojednávané osobitne a rieši sa vopred. Ak je doručenie tovaru do depa, poštu, treba si tovar vyzdvihnúť. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru a podpísania protokolu o doručení a odovzdaní.

4.4.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku ihneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi alebo prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Následne postupovať podľa reklamačných podmienok prepravcu, sprostredkovateľa dodania zásielky.

4.5.

Predávajúci má právo si nárokovať náhradu škody spôsobenú nevyzdvihnutím si objednávky ( opätovne vrátené zásielky prepravcom ),  ak kupujúci danú objednávku stornuje a nedá to vopred na vedomie predávajúcemu na kontaktný mail tomu určený (info@olivers.sk )

5. Doručenie zásielky

Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili pri doručovaní, alebo boli ukradnuté v procese doručenia. Za straty zodpovedá príslušný sprostredkovateľ dopravy. Všetky posielané zásielky kupujúcim sú poistené vopred.

6. Kúpna cena tovaru

6.1.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru na základe potvrdenej objednávky.

6.2.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov, zmeny kurzu Eura, Dolára.

7. Záruka

7.1.

Na každý predávaný tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. O reklamácii kupujúceho je predávajúci povinný rozhodnúť do 30 dní od jej písomného doručenia predávajúcemu spolu s reklamačným protokolom, ktorý je úplne a pravdivo vyplnený. Reklamácia bez priloženého a riadne vyplneného reklamačného formulára je neplatná. Reklamný formulár nájdete v záložke Všetko o nákupe / Reklamácie.

7.2.

Záruka sa vzťahuje na funkčné chyby, spôsobené technickou poruchou.

7.3.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený, poškodený neodbornou manipuláciou kupujúceho, poškodením vzniknutým prepravou tovaru, vystavením tovaru pôsobeniu nevhodných pracovných podmienok.

7.4.

Záruka zaniká, ak je poškodená značka s vyznačením sériového čísla ( ochranná páska ), tovar je mechanicky poškodený, tovar je poškodený vplyvom živelnej pohromy, na tovare bol vykonaný servisný zásah inou spoločnosťou ako značkovým servisom, tovar nebol prevádzkovaný podľa štandardných podmienok.

8. Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy

8.1.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába výrobcom, nedodáva výrobcom (dodávateľom), vypredanie zásob, neúmerne zvýšenie ceny výrobcom (dodávateľom).Ak nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim. Ak takáto situácia nastane, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak bol tovar zaplatený ( zaplatená záloha ) kupujúcim, bude mu suma vrátená späť do 15 pracovných dní na účet kupujúceho od odstúpenia od zmluvy.

8.2.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu.  Zbierka zákonov č. 102/2014. 102 ZÁKON z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.3.

V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu a náklady vzniknuté týmto jednaním. Ide o tovar objednaný na objednávku.

8.4.

Odstúpenie od zmluvy musí byť kupujúcim urobené písomnou formou alebo e-mailom. Formulár musí byť vyplnený pravdivo a úplne najmä presná špecifikácia tovaru, osobné údaje kupujúceho, spôsob akým tovar vráti , číslo a dátum objednávky. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar v pôvodnom stave, v pôvodnom obale s kompletnou technickou dokumentáciou vracaného tovaru, doklade o zaplatení tovaru na adresu : Media Comm s.r.o., Dlhá 229/3, 905 01 Senica . Vizuálne nosiče, video hry, audiovizuálne nosiče musia byť v pôvodnom balení. Náklady na doručenie znáša kupujúci. Ak kupujúci takto vráti tovar, potom predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznej akceptovanej objednávke, alebo jej časti v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia. Ak takto tovar kupujúci nevráti, bude predávajúci postupovať v súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka.

8.5.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 8.4. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu všetkých nákladov s tým spojených.

9. Ochrana osobných údajov

9.1.

Internetový obchod www.ajko.sk , spoločnosť Media comm s.r.o. ( ďalej len predávajúci ) uchováva osobné údaje poskytnuté fyzickou, alebo právnickou osobou ( ďalej len kupujúci ), ktorá si zakúpila prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.ajko.sk tovar výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami. Tiež uchová osobné údaje poskytnuté pre účel registrácie kupujúceho sa v súťažiach, ktoré organizuje spoločnosť Media comm s.r.o.

9.2.

Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci riadne plní svoje povinnosti dané nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). 

Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.ajko.sk, kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

9.3.

Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

9.4.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

9.5.

Vaše objednávky sú zhromažďované čo je potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavenie reklamácií a tiež k Vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze.

9.6.

Pri platobných transakciách sa už nebudete nachádzať na našej web stránke, pretože budete presmerovaný na stránku Vami určenej banky, kde sa bude môcť Vaša peňažná transakcia uskutočniť. Vaše bankové údaje ako PIN , alebo číslo karty nám nebudú dostupné. Ak platba prebehla v poriadku, banka nás o tom bude ihneď elektronicky informovať a my Vám dáme vedieť, že Vaša objednávka bude vybavovaná.

9.7.

Internetový obchod www.ajko.sk , si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom ( heckerom) . Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

10. Sprostredkovatelia predaja a výdajné miesta

10.1 

Sprostredkovatelia predaja na stránke www.ajko.sk zodpovedajú za predávaný tovar a znášajú  reklamácie.

10.2

Sprostredkovateľ sa nemyslí výdajné miesto. Výdajné miesto je miesto osobného odberu. Miesto a prevádzka odobného odberu nezodpovedá za tovar a reklamácie. Reklamácia sa riadia poľa Reklamačného poriadku.

11. Záverečné ustanovenia

11.1.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok.

11.2.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.2.

Súčasťou všeobecných obchodných podmienok je reklamačný poriadok uvedený na internetovej stránke predávajúceho.

11.3.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Reklamačný poriadok:

Spoločnosť Media Comm s.r.o., Dlhá 229/3, 905 01 Senica, vydáva v zmysle ustanovenia zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na internetových stránkach internetového obchodu: www.ajko.sk 

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Vykonanie záručných opráv sa riadi podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu www.ajko.sk , prípadne pri priamom, alebo ambulantnom predaji.

Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol vrátený čistý, kompletný (kompletná dokumentácia), v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami, záručným listom a kópiou dokladu o zaplatení.

Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby (ochranné prvky), ak je tovar zaplombovaný.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru, kompletnosť balenia. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Predávajúci, alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme emailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná.

2. Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v reklamačnom oddelení Media Comm s.r.o., prevádzka www.ajko.sk.

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho prostredníctvom reklamačného oddelenia na internetovom obchode v oddelení reklamácií v súlade s ust. § 18 ods. 2 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tak, že doručí tovar do sídla predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

• doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu.

• doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

• doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

• aby reklamovaný tovar bol vrátený čistý, kompletný (kompletná dokumentácia), v originálnom obale tovaru, v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami, záručným listom a dokladom o zaplatení.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

3. Zodpovednosť predávajúceho za vady

3.0.

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so kúpnou zmluvou.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe a neboli zistené pri prevzatí.

3.1.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 OZ) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 OZ). Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

3.3

Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje:

• na tovar, na ktorý bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, 

• spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,

• spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,

• neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

• reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu záručnej doby.

• ak sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

• vady ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,

• vady spojené s porušením ochrannej plomby (prvky) na tovare,

• vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť

• na poruchy spôsobené opotrebením veci,

• na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania v rozpore s návodom na použitie,

• na poruchy spôsobené mechanickým poškodením, vrátane náhodného, najmä na poškodenie plastových častí,

• na produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja,

• na poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom,

• na poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.), alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

• na produkty poškodené prírodnými živlami,

• na produkty prevádzkované v nevhodnom prostredí, a poškodené nevhodnou obsluhou, produkty informačných technológií sú určené na prevádzkovanie v bežnom kancelárskom prostredí, nie sú určené na použitie v prašnom, alebo vlhkom prostredí,

• na produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi, prípadne s odstráneným, alebo poškodeným sériovým číslom,

• na firmware (resp. iné predinštalované programové vybavenie) poškodený nesprávnym používaním, alebo zásahom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v tomto dôsledku vzniknuté,

• na nekompatibilitu komponentov,

• na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky,

• záruka sa tiež nevzťahuje na veci alebo súčiastky, na ktorých bola porušená záručná plomba,

• záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobil kupujúci alebo iná (tretia) osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením.

3.4.

Ak predávajúci pri predaji ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako “darček”, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 OZ). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predajcovi všetko, čo podľa zmluvy dostal, t. j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 OZ, §48 ods. 2 OZ).

3.5.

O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, cenu, za akú bol tovar zakúpený.

4. Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ spoločnosti Media Comm s.r.o., ktorá prevádzkuje obchod www.ajko.sk ) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, spoločnosť Media Comm s.r.o.  nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.

Ak ide o predaj použitej veci, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:

• na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),

• aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne – môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadový tovar),

• aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.

• ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

• ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

• ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

• v prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

• po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 14 dní od doručenia),

• v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,

• v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú; vymenené veci možno predávať ako nové – za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

• v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože Mediacomm s.r.o. nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať,

• poplatky za skladovanie sa dojednajú osobitne.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

5. Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadovú. Neprimeranosť nákladov posúdi prevádzkovateľ internetového obchodu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadovú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

5.1.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád , má spotrebiteľ právo:

• na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo, právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

5.2.

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na:

• na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

• Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

• Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

6. Povinnosti predávajúceho

6.1.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

6.2.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

6.3.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov :

• odovzdaním opraveného tovaru,

• výmenou tovaru,

• vrátením kúpnej ceny tovaru,

• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

• písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

7. Osobitné reklamačné podmienky

Pri reklamácii hernej konzoly, herného zariadenia a pod. je okrem splnenia podmienok uvedených v predošlých bodoch potrebné, aby kupujúci písomne prehlásil, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a v reklamovanom zariadení nie je nainštalovaný nelegálny softvér. V opačnom prípade predávajúci Media Comm s.r.o. nie je povinná prijatú reklamáciu uznať za oprávnenú.

8. Záver

Zákazník je povinný ihneď po zistení závady tovaru, tento tovar ihneď doručiť na reklamáciu predávajúcemu. Náklady spojené s doručením predávajúcemu hradí zákazník sám.

Kúpou tovaru zákazník súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a prehlasuje, že bol riadne oboznámený o reklamačných podmienkach uvedených v tomto reklamačnom poriadku.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný prečítať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Nesúhlasím